Reklamačný poriadok spoločnosti Zinc Euro,a.s.

Zinc Euro, a.s., so sídlom Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 47918551 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka číslo 10488/P (ďalej len „spoločnosť“) vydáva tento reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok“) za účelom informovania svojich klientov/dlžníkov o podmienkach a spôsobe vybavovania reklamácií v záujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb.

Úvodné ustanovenia

Reklamačný poriadok upravuje vzťahy medzi Zinc Euro, a.s. a klientom/dlžníkom vyplývajúceho z reklamačného konania. Reklamačné konanie je konaním, ktoré spoločnosť vedie na základe uplatnenia nároku klienta/dlžníka na preverenie správnosti a kvality finančných služieb poskytovaných spoločnosťou (ďalej „reklamácia“). Reklamačný poriadok obsahuje informácie o podmienkach a spôsobe, kde možno reklamáciu uplatniť.

Reklamačný poriadok oprávňuje klienta/dlžníka realizovať svoje práva jemu priznané všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Spôsob prijímania reklamácií

Reklamáciu klient/dlžník podáva:

  • ⁃  písomne na adresu spoločnosti: Zinc Euro,a.s., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
  • ⁃  telefonicky na čísle infolinky 052/78 77 901, a to v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 16:30 hod.
  • ⁃  elektronicky na e-mailovú adresu info@zinceuro.sk
  • ⁃ z reklamácie musí byť zreteľné, kto podáva reklamáciu a čo je jej obsahom; zároveň je potrebné k reklamácii priložiť doklady preukazujúce pravdivosť tvrdení klienta/dlžníka uplatňovaných prostredníctvom reklamácie
  • ⁃  klient/dlžník má podať reklamáciu bezodkladne od zistenia nedostatku, najneskôr však do 6 mesiacov
  • ⁃  zároveň uplatnenie reklamácie dlžníka neoprávňuje, aby si neplnil svoje záväzky voči spoločnosti 

Lehota na vybavenie reklamácie

Reklamácia podaná klientom/dlžníkom bude vybavená do 30 dní od podania samotnej reklamácie a začína plynúť dňom prevzatia žiadosti. V prípade, že na preskúmanie reklamácie bude potrebná dlhšia lehota ako 30 dní, bude spoločnosť klienta/dlžníka informovať telefonicky, e-mailom, prípadne poštovou zásielkou. Spoločnosť doručí klientovi/dlžníkovi potvrdenie o výsledku reklamačného konania.

Náklady spojené s reklamáciou

V prípade, že je reklamácia vyhodnotená ako neoprávnená, bude spoločnosť požadovať od dlžníka poplatok vo výške 10 EUR, ktorý je účtovaný v zmysle Všeobecných ustanovení spoločnosti.

Záverečné ustanovenia

Zinc Euro, a.s. je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov zmeniť alebo nahradiť tento reklamačný poriadok. Zmenu zverejní na webovom portáli www.zinceuro.sk s určením účinnosti nového znenia. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.6.2015.

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám Kontaktný formulár