Servisné správy

Zinc nemá rád spam a svojim klientom nikdy neposiela správy bezúčelne. Zinc posiela klientom tzv. servisné správy, teda správy súvisiace so správou a bezpečnosťou klientovho účtu, osobných údajov klienta v časti Moja Zóna a zákonom určené informácie.

Tieto správy posiela Zinc prostredníctvom emailov, SMS správ, alebo poštou. Primárne sa informácie v správach týkajú stavu klientovej žiadosti.

Zoznam správ:

 • - Notifikačné SMS správy a emaily pri registrácii a pre overenie údajov a totožnosti klienta
 • - Zákonom nariadené informovanie o investícii, resp. pôžičke
 • - Upozornenia a informácie z časti Moja zóna
 • - Pohyby, zmeny a možnosti súvisiace s investíciou, resp. pôžičkou klienta
 • - Novinky v Zinc

Novinky

Klient registráciou v Zinc získava prístup k novinkám v Zinc, môže vyjadriť svoj názor k otázkam, alebo získa informácie o servise a možnostiach, ktoré môže v budúcnosti využiť. Klient obdrží len užitočné informácie. Klient má možnosť zrušiť túto službu. 

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Zinc Euro, a.s., so sídlom Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO 47918551, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, vložka č. 10488/P, zabezpečuje ochranu osobných údajov ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Osobné údaje poskytujú klienti do informačného systému www.zinceuro.sk na základe § 10 zákona. Účelom spracovania osobných údajov klientov je spracovanie osobných údajov podľa § 10 zákona za účelom plnenia zmluvných a predzmluvných vzťahov, teda poskytnutia pôžičky, resp. možnosti investovania finančných prostriedkov prostredníctvom webstránky.

Klient podľa § 16 ods. 1 zákona, je povinný poskytnúť do príslušného informačného systému len pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny je povinný tieto zmeny neodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi webstránky. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov môže byť klientovi uložená pokuta Úradom na ochranu osobných údajov.

Zinc spracúva osobné údaje klienta:

 • - Ak sa klient zaregistruje na webstránke. Ak klient zadá žiadosť o investíciu, resp. pôžičku, Zinc musí overiť identitu klienta aj všetky poskytnuté údaje. Na overenie klient poskytuje súhlas.
 • - Pri spárovaní žiadostí klientov o investíciu, resp. o pôžičku a na vytvorenie vzájomných zmlúv medzi klientmi.
 • - Na vyhľadávanie dlžníkov, v prípade nesplácania pôžičky a na vymáhanie pohľadávok.

Osobné údaje klienta Zinc poskytne tretím osobám len v súlade s osobitnými zákonmi, najmä však orgánom a inštitúciám, napr. príslušný súd (občiansky súdny poriadok). V prípade záujmu klienta, Zinc poskytne podrobný zoznam oprávnených inštitúcií.

Údaje, ktoré klient poskytne pre Zinc budú overené, resp. porovnávané s údajmi v iných inštitúciách kvôli overeniu identity klienta a správnosti poskytnutých údajov.

Používanie údajov všeobecne

Zinc využíva údaje o klientovi len pre účely štatistických analýz, teda na skvalitnenie produktov ponúkaných klientom. Účelom zhromažďovania údajov je okrem skvalitňovania ponúkaných produktov, identifikácia a znižovanie rizika pri investovaní a požičiavaní financií, teda predchádzanie a rozoznávanie nesplácania záväzkov, finančných podvodov a ostatných nezákonných činností a poskytovať klientom informácie o stave využívaného produktu.

Zinc neposkytuje kontaktné a ani iné osobné údaje o klientoch tretím osobám. V záujme spracovania klientovej žiadosti a v časti Moja Zóna na Zinc budú uvádzané, používané  a poskytované identifikačné a základné údaje klienta. V časti Moja zóna má klient po prihlásení k dispozícií výpis svojich osobných údajov, ktoré zadal pri vypĺňaní registrácie a žiadosti na webstránke Zinc, prípadne telefonicky operátorovi. Tieto údaje má klient možnosť v časti Moja zóna  aktualizovať.

Na komunikáciu a identifikáciu klienta slúži ID číslo klienta, ktoré po registrácií klienta automaticky vygeneruje systém. Toto ID číslo, dátum úhrady splátky a výška čiastkovej úhrady v prípade klienta - dlžníka je viditeľné aj pre iných klientov - investorov (aj naopak), ktorí sú v zmluvnom vzťahu s klientom. K ostatným osobným údajom klienta, iní klienti prístup nemajú.

Klient sa zaväzuje, že žiadne z jeho vyhlásení nebude porušovať alebo zasahovať do práv a súkromia tretej strany, vrátane duševného vlastníctva a nebude obsahovať hanlivé vyjadrenia. Klient je plne zodpovedný za svoje vyhlásenia, preto by mali byť vlastné klientovi, resp. klient musí mať na ich zverejnenie, zobrazenie, posielanie a šírenie všeobecne súhlas.

Zinc upozorňuje klientov, že môže, ale nie je povinný, kontrolovať obsah na webstránke Zinc a je oprávnený zmazať alebo upraviť akékoľvek informácie a postoj Zinc alebo príspevky klientov Zinc aj bez udania dôvodu, ak budú porušovať práva tretích strán, prípadne budú hanlivé alebo v rozpore s princípmi Zinc, resp. zásadami na ochranu osobných údajov Zinc, alebo v rozpore so zákonmi alebo nebudú súvisieť s webstránkou Zinc.

Zverejnením príspevkov, vyhlásení alebo postojov klient automaticky oprávňuje Zinc urobiť kópiu tohto príspevku / informácie, aby Zinc urýchlil proces publikácie, zobrazenie a uloženie príspevkov na webstránke Zinc. Klient má právo uverejnený príspevok kedykoľvek odobrať alebo odstrániť.

Klient berie na vedomie, že v prípade poškodenia tretej strany, alebo poškodenia Zinc vyplývajúce z uverejnených príspevkov alebo vyhlásení alebo z porušenia princípov a pravidiel Zinc, alebo porušenia akéhokoľvek práva tretej strany, odškodní tento klient každého klienta Zinc, Zinc, každého z vedenia Zinc, zástupcov, dodávateľov, partnerov a zamestnancov za spôsobené škody, straty, nároky, požiadavky, náklady a výdavky vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie.

Klientovi sa zakazuje:

 • - Používanie webstránky Zinc alebo jej časti na získavanie, alebo zbieranie emailových adries alebo iných finančných, osobných a kontaktných údajov klientov a ostatných užívateľov za účelom zasielania nevyžiadaných informácií, priameho oslovovania iných klientov a ponúkania pôžičiek alebo investícií.
 • - Používanie webstránky Zinc alebo jej časti za účelom vykonávania nezákonných praktík alebo iných zámerov, ktoré môžu poškodiť klientov Zinc, samotnú webstránku Zinc alebo spoločnosť Zinc Euro, a.s. priamo, alebo nepriamo.
 • - Používanie autoskriptov na zber dát alebo poškodzovanie klientov Zinc alebo Zinc.
 • - Vkladať, posielať, publikovať, zobrazovať, prenášať, zdieľať, ukladať alebo iným spôsobom sprístupňovať informácie, ktoré môžu byť považované za:
  •  
   • Zavádzajúce, škodlivé, výhražné, protiprávne, hanlivé, ohováračské, porušujúce práva duševného vlastníctva, obťažujúce, vulgárne, útočiace na súkromie alebo publikačné práva, nenávistné, rasovo, etnicky alebo inak.
   • Softvér obsahujúci vírusy alebo iný počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých cieľom je prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek softvéru, hardvéru alebo telekomunikačných zariadení.
   • Nevyžiadanú alebo neoprávnenú reklamu, obťažujúci, alebo propagačný materiál nevyžiadanej pošty (spam, reťazové listy, pyramídové hry) alebo akékoľvek iné formy obťažovania.
   • Za súkromné informácie akejkoľvek tretej strany, obsah bez obmedzení, poštové adresy, tel. čísla, emailové adresy, rodné čísla alebo iné identifikačné čísla a údaje osôb a dokladov a platobných nástrojov.
   • Za pokus o podporu predaja alebo propagácie tovarov alebo služieb pre svoj vlastný finančný prospech.
 • - Registrácie tej istej osoby na Zinc viac ako raz alebo registrovať sa ako iná osoba s použitím údajov cudzej osoby a nie vlastných.
 • - Vydávať sa za inú osobu, alebo skresľovať o sebe údaje, ako je vek, zamestnanie, finančné zázemie a ostatné údaje, ktoré môžu viesť poškodeniu klientov Zinc alebo spoločnosti Zinc Euro, a.s.
 • - Získavať informácie od osôb mladších ako 18 rokov, získavať heslá, alebo osobné informácie na komerčné, alebo nezákonné účely
 • - Informovať iných klientov Zinc prostredníctvom webstránky Zinc na možnosti investovania, resp. požičiavania financií mimo Zinc.

Bezpečnosť webstránky, monitorovanie a nahrávanie

Zinc môže monitorovať, nahrávať a ukladať telefonickú, emailovú a inú komunikáciu s klientom za účelom skvalitňovania služieb pre svojich klientov, riešenia sťažností, ochrany údajov klientov a prevencie voči nezákonným praktikám.

Pri prihlásení na webstránku Zinc, servery Zinc automaticky identifikujú a získajú klientove prihlasovacie meno a IP adresu kvôli bezpečnosti klienta. Tieto informácie budú využívané len na klientovu identifikáciu a na zabezpečenie klientových údajov.

Bezpečnosť webstránky je zabezpečená prostredníctvom šifrovacích zariadení. Dôveryhodnosť webstránky zabezpečuje SSL certifikát (Secure Sockets Layer), ktorý zabezpečuje bezpečnú komunikáciu medzi webstránkou a návštevníkom (klientom).

Technológia SSL ako súčasť HTTPS protokolu chráni všetky informácie, ktoré sú vymieňané medzi webstránkou a jej návštevníkmi (klientmi). Využitie HTTPS protokolu slúži  aj na ochranu citlivých dát. SSL certifikát umožňuje šifrovanie dát na ceste medzi návštevníkmi stránky a serverom, kde je stránka umiestnená, pričom je aj identifikátorom vlastníka certifikátu. Zabezpečenie pomocou SSL certifikátu rozpoznáte podľa ikony zámku v hornej lište vášho internetového prehliadača a podľa označenia HTTPS protokolu (súčasť URL v adresnom riadku prehliadača).

Pri registrácii si klient vytvára vlastné heslo, pri ktorom sú nastavené prísne pravidlá na vytvorenie prístupového hesla. Pri každom úkone s peniazmi klienta-investora, nastáva dodatočné overenie totožnosti formou verifikačného kódu. Zinc zabezpečuje kompletné sledovanie užívateľových aktivít v systéme a pri náznaku neštandardného správania zablokuje účet z dôvodu bezpečnosti.

Súbory cookie

Od návštevníkov webových stránok Zinc sú zhromažďované a analyzované niektoré informácie, ktoré Zinc pomáhajú vylepšovať a rozvíjať služby, ktoré ponúka. Osoba užívateľa nie je na základe týchto informácií identifikovateľná a to ani s využitím ďalších informácií v úschove Zinc. Informácie môžu zahŕňať adresu IP pripojeného počítača, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli navštívené. K poskytovaniu týchto informácií Zinc používa súbory cookie.

Cookie je malý súbor, ktorý webové stránky ukladá na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predošlých návštev na webových stránkach.

Ako spoločnosť Zinc Euro,a.s. súbory cookie používa?

Súbory cookie sú používané k rozpoznaniu opakovaných návštev na webových stránkach Zinc pre zjednodušenie pohybu na webe. Súbor cookie ukladá vybrané miestne a jazykové nastavenia užívateľa a náhodne priradenie ID relácií.

Informácie zo súboru cookie Zinc zhromažďuje na svojich stránkach preto, aby mohol lepšie sledovať počet nových a opakovaných návštevníkov, a tiež pre umožnenie internej analýzy navštívených stránok, aby Zinc lepšie porozumel spôsobu ich používania. Tieto informácie sa používajú trvale pre vylepšenie navigácie na webových stránkach Zinc a poskytovaných služieb.

Môžem zablokovať súbory cookie na webových stránkach Zinc Euro,a.s.?

Mnoho prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v preddefinovanom nastavení, ale zvyčajne ich môže klient odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré súbory cookie pomocou nastavenia svojho prehliadača. Pokiaľ klient nechce, aby sa súbory cookie v jeho prehliadači používali, môže ho nastaviť tak, aby súbory cookie odmietal alebo aby bol infomrovaný o pokuse umiestniť súbor cookie do svojho počítača vždy, keď sa o to webové stránky pokúsia. Pokiaľ však klient používanie súborov cookie vypne, môže dôjsť k tomu, že niektoré vlastnosti webstránok Zinc nemusia byť prístupné alebo sa nemusia správne zobrazovať. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie sú dostupné na nasledujúcich webových stránkach:

Chrome https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647

Firefox https://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies

Internet Explorer https://support.microsoft.com/kb/283185/cs

Safari https://support.apple.com/kb/ta38613?viewlocale=en_us&locale=en_us

Android https://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022

Prevody mimo eurozónu

Prevod peňazí mimo eurozónu v súčasnosti nie je možný. Momentálne prevody vykonáva Zinc len v mene EUR. V budúcnosti bude možnosť vykonávať prevody aj v iných menách.

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám Kontaktný formulár