Vybrali ste si pôžičku: 10000 € na dobu 96 mesiacov (8 rokov)

Registrácia  Pracovný doba v Zinc je v pracovné dni od 8:00 do 16:30 hod.
  Vyššie uvedené osobné údaje vyplnením a zaslaním tohto formulára poskytujete našej spoločnosti – Zinc Euro, a.s. So sídlom Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad , IČO: 47918551, DIČ: 2024151833, IČ DPH: SK2024151833, ako sprostredkovateľovi podľa zákona č. 186/2009 Z. Z. O finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti viazaného finančného agenta, Reg. Číslo NBS: 242137 a je zapísaná v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov odo dňa 13.12.2018 (ďalej aj len ako „viazaný finančný agent“), a ktorá je tiež súčasne sprostredkovateľom osobných údajov (t. J. Spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa) podľa Čl. 28 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) a to pre prevádzkovateľa – spoločnosť Amico Finance a. S. So sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 48 113 671, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. Č. 6128/B ako poskytovateľa spotrebiteľských úverov (ďalej len Amico Finance, a. S.).

  Naša spoločnosť spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ iba v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jej povinností a výkon práv finančného agenta v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. Z.

  Údaje, ktoré uvediete v tomto formulári, budú zo strany prevádzkovateľa – spoločnosti Amico Finance a. S. Spracúvané za účelom zistenia a overenia totožnosti klienta a plnenia iných povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. Z. O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, posudzovania žiadosti o poskytnutie spotrebiteľského úveru, vrátane posudzovania schopnosti klienta splácať splátky spotrebiteľského úveru a za účelom uzatvárania, plnenia a správy zmluvy o spotrebiteľskom úvere/inom úvere a splnenia si zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s informovaním klienta pri poskytovaní spotrebiteľského úveru.

  Podrobnosti o spracovaní osobných údajov zo strany spoločnosti Amico Finance a. S., ktoré zároveň spracúva naša spoločnosť ako sprostredkovateľ podľa Čl. 28 GDPR, ako aj o Vašich Právach s tým súvisiacich nájdete na internetovej stránke prevádzkovateľa https://www.ahojsplatky.sk/ochrana-osobnych-udajov. Naša spoločnosť Zinc Euro, a.s. Vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou a to spoločnosťou Amico Finance a. S. Táto zmluva má výhradnú povahu. Bližšie informácie o finančnom sprostredkovaní Vám budú poskytnuté písomne prostredníctvom formulára a súčasne na webe https://www.zinceuro.sk/informacie-o-financnom-sprostredkovani.

  Máte otázku?