Prečítajte si v často kladených otázkach

Pôžičky

Spolupráca so spoločnosťou Ahoj zabezpečuje pre našich klientov možnosť najväčšj pravdepodobnosti schválenia ich žiadosti o pôžičku s čo najlepším možným úrokom. Práve preto je každá prijatá žiadosť o pôžičku posudzovaná aj v spoločnosti Ahoj, samozrejme len so súhlasom žiadateľa.

Zinc Euro využíva pri schvaľovaní pôžičiek vlastný skóringový systém (systém posudzovania schopnosti dlžníkov splácať požadovanú pôžičku). Na posúdenie schopnosti dlžníka splácať ním požadovanú pôžičku Zinc Euro požaduje od dlžníka nasledovné informácie:

1. Osobné údaje dlžníka
2. Parametre požadovanej pôžičky
3. Informácie o zamestnaní
4. Finančná situácia budúceho dlžníka
5. Iné sociálno-demografické údaje
Na posúdenie schopnosti dlžníka splácať ním požadovanú pôžičku Zinc Euro požaduje od dlžníka nasledovné doklady:
a) naskenované alebo prefotené doklady totožnosti,
b) doklady preukazujúce finančnú situáciu a iné finančné záväzky
Všetky vyššie špecifikované doklady sú na základe súhlasov od dlžníka ďalej overované a posudzované s cieľom čo najpresnejšieho zhodnotenia schopnosti dlžníka splácať požadovanú pôžičku. Kontrola a verifikácia údajov na žiadosti o pôžičku sa vykonáva v nasledujúcich bodoch:
a) Kontrola kompletnosti a správnosti požadovaných údajov a dokladov
b) Kontrola správnosti údajov a dokladov v externých zdrojoch a registroch.
Po spracovaní a overení zadaných údajov a dokladov žiadateľov o pôžičku, ktorí prešli riskovými pravidlami Zinc Euro skoringového systému sa následne žiadateľ o pôžičku s už prideleným ratingom podrobuje samotnému výpočtu schopnosti splácať ním požadovanú pôžičku.
Cieľom nášho skóringového systému je uistenie sa, že finančné prostriedky investora, sa požičajú klientovi, ktorý ich bude schopný splácať. Zinc Euro skóringový systém je len jedna časť z troch elementov ochrany investorov.
Zinc Euro poskytuje pôžičky vo výške od 500 Eur do 15 000 Eur.
Zinc Euro sprostredkuje medzi záujemcom o investovanie a záujemcom o pôžičku uzavretie Zmluvy o pôžičke podľa ustanovení § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka. Pre informácie ohľadne pozície NBS k pôžičkám od ľudí pre ľudí kliknite tu.
Ak sa investor rozhodne odstúpiť z investície, Vaša pôžička sa nezmení a bude trvať aj naďalej za rovnakých podmienok ako bolo dohodnuté v zmluve. Aktuálnemu investorovi Zinc Euro umožní predčasne ukončiť investíciu, len v prípade, že sa nájde iný investor, ktorý nahradí zrušenú investíciu.
Už existujúci klient, môže požiadať o novú pôžičku. Novú žiadosť je možné zadať až po uhradení minimálne 6. predpísanej splátky z už čerpanej pôžičky a zároveň až po uplynutí dátumu 6. predpísanej splátky.
Po obdržaní žiadosti o pôžičku a všetkých potrebných informácií, Zinc Euro informuje klientov o výsledku schvaľovania emailom. Stav žiadosti si môže klient skontrolovať po prihlásení sa v časti Moja zóna.

Neuhradená splátka chýba investorom, ktorí boli klientovi ochotní požičať. Zinc Euro sa zaviazal chrániť a byť fér ku všetkých svojim klientom - rovnako k dlžníkom aj investorom. Zinc Euro upozorňuje klientov dlžníkov na termín predpísanej splátky SMS správou. Ak klient neuhradí predpísanú splátku v súlade so splátkovým kalendárom je kontaktovaný prostredníctvom telefonátu, SMS správy a emailu. Ak klient mešká so splátkou dlhšie ako 6 dní, Zinc Euro upozorňuje klienta na túto skutočnosť písomnou upomienkou s poplatkom 6 Eur. Ak splátka nebude uhradená ani po niekoľkých výzvach a nebude možné sa s klientom dohodnúť, Zinc Euro zverí pôžičku klienta dlžníka na mandátnu správu, s čím sú spojené ďalšie poplatky.

Pôžička sa zosplatňuje ak dlžník neuhradí 4 po sebe idúce splátky. Po zosplatnení sa pôžička postupuje externej spoločnosti, ktorá bude túto pohľadávku vymáhať súdnou cestou, vrátane využitia exekútora.

Zamestnanec: občiansky preukaz z oboch strán, výpis z účtu za posledný mesiac.

Živnostník (SZČO): občiansky preukaz z oboch strán, výpisy za 3 posledné mesiace z Vášho podnikateľského účtu, daňové priznanie stranu 1,3, 8 s potvrdením o podaní daňového priznania alebo potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO.

Konateľ s.r.o.: občiansky preukaz z oboch strán, výpisy za 3 posledné mesiace z Vášho podnikateľského účtu, daňové priznanie strany 1, 2, 7 a potvrdenie o podaní daňového priznania alebo potvrdenie o výške daňovej povinnosti.

Zamestnanec v zahraničí: občiansky preukaz z oboch strán, pracovná zmluva, výpisy z účtu za posledné 3 mesiace, ak nechodí mzda na účet, doložte výplatné pásky za posledné 3 mesiace a výpis z účtu za posledný mesiac.

Opatrovateľka v Rakúsku: občiansky preukaz z oboch strán, pracovná zmluva, výpis z účtu za posledné 3 mesiace, kópia výpisu zo živnostenského registra.

Dôchodca (starobný a invalidný): občiansky preukaz z oboch strán, výpis z účtu za posledný mesiac.

Výsluhový dôchodca: občiansky preukaz z oboch strán, výpisy z účtu za posledný mesiac, ak nechodí dôchodok na účet, doložte aj aktuálne rozhodnutie o priznaní alebo zvýšení/znížení dôchodku.

Štátny zamestnanec: občiansky preukaz z oboch strán, výpisy z účtu za posledné 3 mesiace alebo ak nechodí príjem na účet, doložte výplatné pásky za posledné 3 mesiace a výpis z účtu za posledný mesiac.

Doklady môžete doložiť dvomi spôsobmi:

1.Zákaznícka zóna na: https://zona.zinceuro.sk/

2.Emailom na: info@zinceuro.sk
Klienti Zinc Euro navzájom nepoznajú svoje osobné údaje. Osobné údaje všetkých klientov Zinc Euro sú chránené zákonom o ochrane osobných údajov a zmluvou medzi Zinc Euro a klientom. Klient, či už investor, alebo dlžník, vystupuje v systémoch Zinc Euro pod jedinečným ID kódom. V zmluve o pôžičke sú uvedené len ID kódy klientov (investorov a dlžníkov). Osobné údaje klientov sú prístupné iba v zákonom prikazovaných prípadoch a na základe súdneho rozhodnutia. Súkromie a bezpečnosť
O pôžičku v Zinc Euro môže požiadať ktokoľvek, kto dosiahol vek 18 rokov. Pôžička je poskytnutá tomu klientovi, ktorý prešiel našim vlastným skóringovým systémom.
Zinc Euro je jednoduchý koncept. Zinc Euro spája ľudí, ktorí si potrebujú požičať s tými, ktorí chcú investovať alebo sporiť, čím zabezpečuje maximálnu spokojnosť na oboch stranách. O Zinc Euro
Mnohí klienti si vybrali pôžičku v Zinc Euro kvôli absentujúcim extra poplatkom, jednoduchej a prehľadnej, no bezpečnej správe účtu online. Taktiež je dôležitým faktorom rýchlosť spracovania žiadosti a oznámenie výsledku schvaľovacieho procesu. V neposlednom rade je to aj prístupný a ústretový servis pre klientov Zinc Euro, ktorého cieľom je maximálna spokojnosť klienta.
Vaše splátky môžete uhrádzať prevodom z bankového účtu alebo poštovou poukážkou. Zinc Euro odporúča klientom, aby platby uhrádzali aspoň 1 deň pred dátumom splatnosti, pretože aj bankové prevody v bankách trvajú minimálne 1 pracovný deň. Pri platbe poštovou poukážkou minimálne 7 dní pred dátumom splatnosti, nakoľko prevod z pošty trvá dlhšie.
Ak sa rozhodnete vyplatiť pôžičku predčasne, je potrebné o tejto skutočnosti upovedomiť Zinc Euro minimálne 14 dní vopred. Na predčasné vyplatenie celej istiny pôžičky sa viaže poplatok. Sadzobník poplatkov Zinc Euro
Po schválení žiadosti máte možnosť v časti Moja zóna sledovať, v akej fáze sa nachádza Vaša pôžička. Cieľom Zinc Euro je vybrať vhodných investorov a odoslať Vám pôžičku na účet v čo najkratšom čase.
Informácia o možnej výške schválenej pôžičky je klientovi poskytnutá už počas telefonického vypĺňania žiadosti o pôžičku. Po doplnení všetkých údajov a dokladov zo strany klienta a následnom overení zadaných údajov bude klient obratom informovaný. Po schválení žiadosti má klient možnosť v časti Moja zóna sledovať, v akej fáze sa nachádza pôžička. Po schválení klient dostáva peniaze okamžite.
V Zinc Euro klienti neplatia žiadne extra poplatky, iba splácajú svoj úrok a istinu. Úrok z pôžičky sa vypočítava na základe individuálneho skóringu klienta, ktorý sa odvíja od konkrétnej situácie dlžníka, výšky pôžičky a dĺžky splácania. Ak dlžník potvrdí súhlas s navrhovaným úrokom, platí celé obdobie trvania pôžičky rovnakú splátku, ktorá sa skladá z istiny pôžičky a úroku. Klient neplatí žiadne skryté poplatky, pretože všetky náklady na spracovanie žiadosti alebo vedenie pôžičkového účtu sú súčasťou vopred odsúhlaseného úroku v Záväznej žiadosti o pôžičku, rovnako ako aj úrok patriaci Investorovi. Pokiaľ dlžník dodržiava platobnú disciplínu a teda pravidelne spláca svoju pôžičku na čas, nemusí sa obávať ani poplatkov z omeškania.
Je to systém posudzovania schopnosti dlžníkov splácať požadovanú pôžičku. Aj keď Zinc Euro nie je banka, pri schvaľovaní pôžičiek je dôkladný a má striktné podmienky. Zinc Euro požičiava peniaze iba tým klientom, ktorí spĺňajú podmienky Zinc Euro skóring systému.
Príjem na prevádzku Zinc Euro je rozdiel medzi prijatými a vyplatenými úrokmi, pričom je najprv 20% z výšky všetkých mesačných  uhradených splátok dlžníkov vložených do Garančného fondu.
Práca v Zinc Euro nás teší a našim najväčším cieľom je spokojnosť všetkých klientov. Ak však nastane takáto situácia, požiadavku na reklamáciu vybavíme. V takýchto prípadoch nás môžete kontaktovať písomne, emailom, alebo poštou. Pre urýchlenie vybavenia Vašej požiadavky uveďte aj ID Vašej pôžičky a termín, ktorý by Vám vyhovoval aj pre prípadné telefonické oslovenie.
Klienti Zinc Euro navzájom nepoznajú svoje osobné údaje. Osobné údaje všetkých klientov Zinc Euro sú chránené zákonom o ochrane osobných údajov a zmluvou medzi Zinc Euro a klientom. Klient, či už investor, alebo dlžník, vystupuje v systémoch Zinc Euro pod jedinečným ID kódom. V zmluve o pôžičke sú uvedené len ID kódy klientov (investorov a dlžníkov). Osobné údaje klientov sú prístupné iba v zákonom prikazovaných prípadoch a na základe súdneho rozhodnutia. Súkromie a bezpečnosť

Investície

Zinc Euro využíva pri schvaľovaní pôžičiek vlastný skóringový systém (systém posudzovania schopnosti dlžníkov splácať požadovanú pôžičku). Na posúdenie schopnosti dlžníka splácať ním požadovanú pôžičku Zinc Euro požaduje od dlžníka nasledovné informácie:

1. Osobné údaje dlžníka
2. Parametre požadovanej pôžičky
3. Informácie o zamestnaní
4. Finančná situácia budúceho dlžníka
5. Iné sociálno-demografické údaje
Na posúdenie schopnosti dlžníka splácať ním požadovanú pôžičku Zinc Euro požaduje od dlžníka nasledovné doklady:
a) naskenované alebo prefotené doklady totožnosti,
b) doklady preukazujúce finančnú situáciu a iné finančné záväzky
Všetky vyššie špecifikované doklady sú na základe súhlasov od dlžníka ďalej overované a posudzované s cieľom čo najpresnejšieho zhodnotenia schopnosti dlžníka splácať požadovanú pôžičku. Kontrola a verifikácia údajov na žiadosti o pôžičku sa vykonáva v nasledujúcich bodoch:
a) Kontrola kompletnosti a správnosti požadovaných údajov a dokladov
b) Kontrola správnosti údajov a dokladov v externých zdrojoch a registroch.
Po spracovaní a overení zadaných údajov a dokladov žiadateľov o pôžičku, ktorí prešli riskovými pravidlami Zinc Euro skoringového systému sa následne žiadateľ o pôžičku s už prideleným ratingom podrobuje samotnému výpočtu schopnosti splácať ním požadovanú pôžičku.
Cieľom nášho skóringového systému je uistenie sa, že finančné prostriedky investora, sa požičajú klientovi, ktorý ich bude schopný splácať. Zinc Euro skóringový systém je len jedna časť z troch elementov ochrany investorov.
Minimálna výška investície v Zinc Euro je 5000 Eur. Maximálna výška investície nie je stanovená.
Sprostredkovanie pôžičiek medzi dvoma alebo viacerými fyzickými osobami nepodnikateľským spôsobom cez Zinc Euro nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenka. Viac informácií ohľadne pozície NBS k pôžičkám od ľudí pre ľudí nájdete tu.
Zinc Euro sprostredkuje medzi záujemcom o investovanie a záujemcom o pôžičku uzavretie Zmluvy o pôžičke podľa ustanovení § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Peniaze, ktoré investujete v Zinc Euro, požičiavate priamo viacerým žiadateľom o pôžičku. Dlžníci splácajú splátky mesačne vždy k 22. dňu v mesiaci. Prijaté splátky sú po nahratí do nášho účtovníckeho softvéru instantne pripisované na virtuálny účet Zinc Euro každého investora v časti Voľné financie. Tieto Voľné financie môže investor opäť investovať v minimálnej výške 5000 Eur, prípadne ich poslať na svoj bankový účet. Po prihlásení do časti Moja Zóna, môže investor zadať príkaz na prevod peňazí zo Zinc Euro virtuálneho účtu na svoj bankový účet.
Áno, každý investor môže investovať aj počas prebiehajúcej investície. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €.
Požičiavanie peňazí má aj svoje úskalia. Zinc Euro chráni investície Trojstupňovou ochranou.

Prvým stupňom ochrany investícií je Zinc Euro skóring systém, ktorý zabezpečuje s využitím všetkých dostupných technologických a informačných možností, aby pôžičku dostali iba ľudia, ktorí budú aj v budúcnosti schopní splácať svoje záväzky.

Druhým stupňom ochrany je diverzifikácia investícií do viacerých pôžičiek, aby aj v prípade zlyhania dlžníka boli výnosy čo najmenej zasiahnuté.

Tretím stupňom ochrany je Garančný fond, do ktorého Zinc Euro v čase založenia spoločnosti vložil vlastné financie vo výške 1 000 000 Eur. Garančný fond slúži na vyplácanie neuhradenej istiny pri zlyhaných pôžičkách. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €. Navyše, Garančný fond rastie priamo úmerne množstvu nových pôžičiek, keďže 20% z výšky súčtu všetkých mesačných splátok dlžníkov je prevádzané priamo do
Garančného fondu.
Napriek tomu, že Zinc Euro má dôkladný a detailný skóringový systém, sa aj tak môže nájsť dlžník, ktorý zlyhá splácať svoju pôžičku. Presne pre takéto situácie vytvoril Zinc Euro pre svojich investorov Garančný fond, do ktorého Zinc Euro vložil vlastný kapitál v hodnote 1 000 000 Eur a jeho hodnota stále rastie, keďže 20% z výšky súčtu všetkých mesačných uhradených splátok dlžníkov je prevádzaných priamo do Garančného fondu. Ten zabezpečuje, aby investori neprišli o svoje zainvestované peniaze. Ak dlžník nezaplatí 4 po sebe idúce splátky, tak sa pôžička vypovie a zosplatnená istina sa uhradí investorovi z Garančného fondu. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €.
O tom, či niektorý z vašich dlžníkov je, alebo nie je v omeškaní, máte aktuálne informácie v Detaile investície v časti Moja zóna. Pri prvom omeškaní úhrady splátky, ktoré prekročí 90 dní, vám Zinc odošle poštou "do vlastných rúk" na podpis zmluvy. Tieto zmluvy investor podpíše a pošle späť v priloženej návratnej obálke, za ktorú poštovné neuhrádza. Následne, po prijatí podpísaných zmlúv, klient potvrdí súhlas s postúpením pohľadávky v časti Moja zóna, ktorý vám bude pre konkrétny prípad omeškania zobrazený. Až po vykonaní oboch úkonov umožníte, aby Zinc zákonne uhradil nesplatenú istinu z Garančného fondu na virtuálny účet investora. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €. Táto úhrada bude zaznamenaná aj v Detaily konkrétnej investície.
Ak omeškanie, ktoré prekročí 90 dní, nastane aj v inom prípade, Zinc vás bude informovať o tejto skutočnosti prostredníctvom SMS. Zmluvy na podpis už Zinc neposiela, ale podmienka súhlasu s postúpením pohľadávky ostane.
Výnosy sa investorom vyplácajú v mesačnej frekvencii. Pripísaná platba na virtuálnom účte investora je zložená z istiny a úroku. Prijaté splátky si môže investor kontrolovať v časti Moja zóna.
Investor požičiava svoje peniaze žiadateľom o pôžičku, ktorí prešli dôkladným a detailným schvaľovacím procesom. Kvôli ochrane finančných prostriedkov investorov je celá investícia diverzifikovaná medzi viacerých dlžníkov.
Investovať v Zinc Euro môže ktokoľvek, kto dosiahol vek 18 rokov, má voľné finančné prostriedky, ktoré chce výhodne investovať, a má bankový účet na Slovensku.
Pretože Zinc Euro ponúka dvoj až trojnásobne vyššie úroky ako termínované vklady v bankách. Je to vďaka unikátnemu systému, ktorý priamo spája žiadosti dlžníkov a investorov bez sprostredkovania banky. Navyše, Garančný fond uhrádza nezaplatené splátky od dlžníkov jednotlivým investorom do výšky istiny investície. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €.
Zinc Euro je jednoduchý koncept. Peer-to-peer pôžičky sú pôžičky od ľudí pre ľudí a preto pri tomto spôsobe investovania banky nie sú potrebné. Zinc Euro takýchto ľudí nie len vyhľadáva, ale aj vzájomne spája, čím zabezpečuje maximálnu spokojnosť na oboch stranách.  Naviac, investovanie cez Zinc Euro je úplne bez poplatkov. O Zinc Euro
Cez Zinc Euro môžu investovať iba fyzické osoby.
Po vytvorení investície, systém vygeneruje údaje k platbe, ktoré sú zobrazené v detaile zvolenej investície. Dôležité je, aby klienti zachovávali nasledovné pravidlá investovania: prevod musí byť uskutočnený z bankového účtu, ktorý bol uvedený pri registrácii a musí byť zadaný správny variabilný symbol, ktorý je pri každej investícii jedinečný. Zinc Euro neúčtuje žiadne poplatky za prevod na Zinc Euro virtuálny účet.
Samozrejme, a to aj vtedy, ak je už investícia viazaná pôžičkou, môžete predčasne ukončiť investíciu. Požiadavku na predčasné ukončenie investície Zinc Euro požaduje v písomnej forme (poštou, alebo emailom). Požiadavka je vždy po doručení písomnej žiadosti overená telefonicky s klientom. Po odsúhlasení požiadavky, Zinc Euro vyhľadá náhradných investorov, aby mohla byť investícia predčasne ukončená. Zostatok istiny zrušenej investície bude prevedený na Zinc Euro. Za predčasné ukončenie investície Zinc Euro účtuje poplatok 1,5% zo sumy viazanej v pôžičkách.
Spravidla je to niekoľko dní, pokiaľ Zinc Euro nájde vhodných žiadateľov o pôžičku. Každá investícia sa totiž delí medzi viacerých žiadateľov o pôžičku, ktorí musia prejsť dôkladným a detailným schvaľovacím procesom, so zámerom minimalizovať riziko zníženia výnosov investície. Po zadaní investície v časti Moja zóna má klient možnosť sledovať v akom štádiu je konkrétna investícia. Investícia môže byť zainvestovaná (rozdelená medzi viacerých dlžníkov) aj čiastočne.
Peniaze si môže klient vybrať veľmi jednoducho. Ak sa klient rozhodne vybrať peniaze, ktoré má na svojom virtuálnom účte (Voľné financie), v časti Moja zóna / Účet  - kliknutím na tlačidlo "Vybrať" má možnosť zvoliť výšku sumy, ktorú požaduje vybrať z voľných financií. Potvrdením SMS kódom, budú peniaze najneskôr v nasledujúci pracovný deň prevedené na bankový účet investora, ktorý uviedol pri registrácii.
Zinc Euro neúčtuje žiadne poplatky svojim investorom. Jediný poplatok, ktorý je účtovaný investorovi, je pri predčasnom ukončení investície a to vo výške 1,5% zo sumy viazanej istiny. Sadzobník poplatkov Zinc Euro
Jednou zo zásad Zinc Euro je diverzifikácia investícií, teda ich rozdelenie medzi viacerých žiadateľov o pôžičku. Je to súčasť trojstupňovej ochrany investícií Zinc Euro. Túto službu zabezpečuje pre svojich klientov Zinc Euro, ktorý diverzifikuje investície za svojich klientov medzi viacerých dlžníkov. Trojstupňová ochrana
Garančný fond slúži na ochranu investovaných peňazí. Garančný fond kryje istinu investície pri neuhradených splátkach. Zinc Euro odvádza 20% zo súčtu všetkých mesačných uhradených splátok dlžníkov do Garančného fondu. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €.
Diverzifikácia je jedna z najdôležitejších možností zníženia rizika investície. Preto v Zinc Euro jeden investor nikdy neinvestuje celú výšku investície iba do jednej pôžičky. Každú investíciu Zinc Euro rozdelí medzi čo najväčší počet dlžníkov, ktorí prešli dôkladným procesom schvaľovania, aby peniaze investorov zarábali bezpečne. Diverzifikáciu peňazí zabezpečuje pre svojich klientov Zinc Euro.
Klienti Zinc Euro navzájom nepoznajú svoje osobné údaje. Osobné údaje všetkých klientov Zinc Euro sú chránené zákonom o ochrane osobných údajov a zmluvou medzi Zinc Euro a klientom. Klient, či už investor, alebo dlžník, vystupuje v systémoch Zinc Euro pod jedinečným ID kódom. V zmluve o pôžičke sú uvedené len ID kódy klientov (investorov a dlžníkov). Osobné údaje klientov sú prístupné iba v zákonom prikazovaných prípadoch a na základe súdneho rozhodnutia. Súkromie a bezpečnosť
Voľné financie sú peniaze, ktoré má investor momentálne k dispozícii na svojom Zinc Euro virtuálnom účte. V časti Moja zóna si ich môže cez službu SMS verifikácia poslať na svoj bankový účet alebo využiť na ďalšie investovanie. 
Klienti Zinc Euro navzájom nepoznajú svoje osobné údaje. Osobné údaje všetkých klientov Zinc Euro sú chránené zákonom o ochrane osobných údajov a zmluvou medzi Zinc Euro a klientom. Na základe zmluvy sú obom stranám, dlžníkom aj investorom, prístupné iba základné údaje potrebné na prehľad a kontrolu plnenia záväzkov a pohľadávok: ID kód (náhodne vygenerované a jedinečné identifikačné číslo, ktoré je spojené s konkrétnou investíciou, alebo pôžičkou), výška investície, ktorá tvorí časť celkovej sumy pôžičky a dátum vzniku tohto zmluvného vzťahu. Súkromie a bezpečnosť
V Zinc Euro dosahuje každý investor úrok z pôžičky, ktorý je v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 klasifikovaný  ako príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. c). Zinc Euro túto povinnosť za svojich klientov zabezpečiť nemôže, nakoľko to nedovoľuje zákon. Ale pre pohodlie svojich klientov Zinc Euro pripravuje po ukončení kalendárneho roka v detaile každej investície daňový formulár, v ktorom je súhrn všetkých zdaniteľných príjmov v Zinc Euro za celé predošlé zdaňovacie obdobie.

Spoločnosť Zinc Euro bola založená ako sprostredkovateľ pôžičiek od ľudí pre ľudí. Predstavitelia spoločnosti disponujú značnými znalosťami v oblasti financií, preto je málo pravdepodobné, že by spoločnosť Zinc Euro zanikla.

V záujme ochrany finančných záujmov investorov a nimi investovaných finančných prostriedkov, má však spoločnosť Zinc Euro vopred stanovené podmienky ako postupovať aj v takomto prípade. Za predpokladu, že ešte nedošlo k prerozdeleniu finančných prostriedkov medzi jednotlivých dlžníkov, spoločnosť vráti investorom všetky nezainvestované prostriedky, a to najneskôr ku dňu zániku spoločnosti. V prípade, ak už k prerozdeleniu investícií medzi jednotlivých dlžníkov došlo, ani prípadný zánik spoločnosti Zinc Euro nemá žiadny vplyv na platnosť zmlúv uzatvorených medzi investorom a dlžníkom, keďže záväzkovo-právny vzťah existuje priamo medzi týmito dvoma subjektmi. V praxi to znamená, že dlžníkova povinnosť uhrádzať mesačné splátky trvá aj naďalej, bez ohľadu na existenciu spoločnosti Zinc Euro, a.s.

V rámci zabezpečenia tejto kontinuity párovania mesačných splátok, spoločnosť pred ukončením svojej činnosti oznámi svojim klientom identifikačné údaje nového administrátora, ktorý bude spravovať aktívne zmluvy medzi investormi a dlžníkmi až do ich úplného splatenia. Hlavnou úlohou administrátora bude teda organizačne zabezpečiť správne prerozdelenie mesačných splátok od jednotlivých dlžníkov medzi investorov.

Okrem toho, každá prijatá splátka od dlžníka sa delí na 2 časti – časť patriacu investorovi a časť, ktorá prináleží spoločnosti Zinc Euro. V prípade ukončenia činnosti spoločnosti Zinc Euro, bude časť každej splátky, ktorá momentálne patrí spoločnosti, automaticky prináležať administrátorovi ako odmena za výkon jeho činnosti.
Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk