Prečítajte si v často kladených otázkach

Pôžičky

Zinc Euro má prísnejšie pravidlá pri schvaľovaní pôžičiek ako banky a nebankovky.
Aby Zinc čo najlepšie ochránil investorov, od dlžníkov požadujeme informácie o zamestnaní, vrátane výšky mzdy, ktoré si následne sami preverujeme. Taktiež požadujeme aj iné dokumenty, napr. bankové výpisy za posledné tri mesiace, aby sme vedeli posúdiť Vašu bonitu, a teda Vám v konečnom dôsledku ponúknuť výhodnejší úrok ako v banke.
Cieľom nášho prísneho skóringového systému je uistenie sa, že peniaze, ktoré investuje investor, dostane klient, ktorý ich naozaj bude schopný splácať a vyhne sa tak nadmernému zadlžovaniu. Zinc skóringový systém je však len jedna časť z troch elementov ochrany investorov.
Pravé kvôli prudérnym pravidlám Zinc Euro poskytuje pôžičky s nižším úrokom ako banky a nebankovky. Odplata, ktorá je od dlžníka v Zinc požadovaná za poskytnutie finančných prostriedkov je výrazne nižšia v porovnaní so stanovenou najvyššou prípustnou výškou odplaty, ktorá vychádza z priemernej RPMN bánk a pobočiek zahraničných bánk kvartálne uverejnenej na webovom sídle ministerstva financií, uplatňovanej pri poskytovaní peňažných prostriedkov spotrebiteľovi.
Tak ako doteraz, tak aj naďalej bude Zinc poskytovať svojim klientom výlučne pôžičky ktoré spĺňajú dané kritéria.
Zinc poskytuje pôžičky vo výške od 1000 Eur do 5000 Eur.
Sprostredkovanie pôžičiek medzi dvoma alebo viacerými fyzickými osobami nepodnikateľským spôsobom cez Zinc Euro nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenka. Viac informácií nájdete na webovej stránke Národnej banky Slovenska: http://www.nbs.sk/.
Ak sa investor rozhodne odstúpiť z investície, vaša pôžička sa nezmení a bude trvať aj naďalej za rovnakých podmienok ako bolo dohodnuté v zmluve. Aktuálnemu investorovi Zinc umožní predčasne ukončiť investíciu, len v prípade, že nájde iného investora, ktorý nahradí zrušenú investíciu.
Už existujúci klient, môže požiadať o novú pôžičku. Novú žiadosť je možné zadať až po uhradení minimálne 6 mesačných splátok z už čerpanej pôžičky.
Po obdržaní žiadosti o pôžičku a všetkých potrebných informácií, Zinc informuje klientov o výsledku schvaľovania emailom. Stav žiadosti si môže klient skontrolovať po prihlásení sa v časti Moja zóna.
Neuhradená splátka chýba investorom, ktorí klientovi boli ochotní požičať. Zinc sa zaviazal chrániť a byť fér ku všetkých svojim klientom - rovnako k dlžníkom aj investorom. Ak klient mešká so splátkou dlhšie ako 7 dní, Zinc upozorňuje klienta na túto skutočnosť v časti Moja zóna a súčasne aj emailom. Pri meškaní splátky viac ako 14 dní, Zinc požiada klienta o úhradu znova a vyčísli aj poplatok z omeškania. Tento poplatok sa bude započítavať za každých ďalších 15 dní v omeškaní, pričom je o tom klient upovedomený. Ak splátka nebude uhradená ani po niekoľkých výzvach a nebude možné sa s klientom dohodnúť, Zinc postúpi klientovu pohľadávku externej spoločnosti, ktorá bude túto pohľadávku vymáhať exekučne, s čím sú spojené ďalšie poplatky.
Zinc požaduje dva doklady totožnosti, a to občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti ako napríklad vodičský preukaz, alebo pas. Ďalší základný podklad pre schválenie každej pôžičky je preukázanie príjmu. Schvaľovanie žiadosti o pôžičku je veľmi individuálne, a záleží od veľkého množstva faktorov (napr. výška pôžičky, dĺžka splácania, výška príjmu žiadateľa a ďalšie). Keďže je každý žiadateľ o pôžičku jedinečný, preto aj Zinc ku každej žiadosti pristupuje individuálne.
Klienti Zinc navzájom nepoznajú svoje osobné údaje. Osobné údaje všetkých klientov Zinc sú chránené zákonom o ochrane osobných údajov a zmluvou medzi Zinc a klientom. Klient, či už investor, alebo dlžník, vystupuje v Zinc pod jedinečným ID kódom. V zmluve o pôžičke sú uvedené len ID kódy klientov (investorov a dlžníkov). Osobné údaje klientov sú prístupné iba v zákonom prikazovaných prípadoch a na základe súdneho rozhodnutia. Súkromie a bezpečnosť
O pôžičku v Zinc môže požiadať ktokoľvek, kto dosiahol vek 18 rokov. Pôžička je poskytnutá tomu klientovi, ktorý prešiel prísnym skóringovým systémom.
V banke investori investujú svoje peniaze, ktoré v podstate požičiavajú banke. Banka použije tieto peniaze na pôžičky pre svojich klientov - dlžníkov (fyzickým aj právnickým osobám). Banka zabezpečí investorom dohodnutý výnos a účtuje si poplatky za spravovanie investície. Dlžníkom účtuje taktiež poplatky za čerpanie pôžičky a malú časť z týchto poplatkov tvorí aj výnos pre investorov. Zinc zabezpečí možnosť, ako znížiť tento veľký rozdiel medzi poplatkami dlžníkov a výnosom investorov, teda vyplatiť viac investorom pričom dlžníci budú platiť menej. Zinc používa najnovšie technológie pre zrýchlenie procesov, čo znižuje náklady na fungovanie a správu a v konečnom dôsledku aj možnosť poskytnúť nižšie úroky žiadateľom o pôžičku. 
Zinc je jednoduchý koncept. Ľudia, ktorí potrebujú pôžičku, chcú nízke úroky. Ľudia, ktorí chcú investovať, alebo si sporiť, chcú vyššie úroky. Zinc takýchto ľudí nie len vyhľadáva, ale aj vzájomne spája, čím zabezpečí maximálnu spokojnosť na oboch stranách. O nás
Mnohí klienti si vybrali pôžičku v Zinc kvôli nižším úrokom, žiadnym extra poplatkom, jednoduchej a prehľadnej, no bezpečnej správe účtu online. Taktiež je dôležitým faktorom aj rýchlosť spracovania žiadosti a oznámenie výsledku schvaľovacieho procesu. V neposlednom rade je to aj prístupný a ústretový servis pre klientov Zinc, ktorého cieľom je spokojnosť klienta.
Vaše splátky môžete uhrádzať prevodom z bankového účtu alebo poštovou poukážkou. Zinc odporúča klientom, aby platby uhrádzali aspoň 1 deň pred dátumom splatnosti, pretože aj bankové prevody v bankách trvajú minimálne 1 pracovný deň. Pri platbe poštovou poukážkou min. 7 dní pred dátumom splatnosti, nakoľko prevod z pošty trvá dlhšie.
Ak sa rozhodnete vyplatiť pôžičku predčasne, je potrebné o tejto skutočnosti upovedomiť Zinc min. 14 dní vopred. Na predčasné vyplatenie celej istiny pôžičky sa viaže poplatok. Poplatky
Po schválení žiadosti máte možnosť v časti Moja zóna sledovať, v akej fáze sa nachádza vaša pôžička. Cieľom Zinc je nájsť vhodných investorov a odoslať vám pôžičku na účet čo najskôr.
Informácia o výške schválenej pôžičky je klientovi poskytnutá už počas telefonického vypĺňania žiadosti o pôžičku. Po doplnení všetkých údajov a dokladov zo strany klienta a následnom overení zadaných údajov bude klient informovaný obratom. Po schválení žiadosti má klient možnosť v časti Moja zóna sledovať, v akej fáze sa nachádza pôžička. Cieľom Zinc je nájsť investorov a odoslať pôžičku na klientov účet čo najskôr.
V Zinc klienti neplatia žiadne extra poplatky, iba splácajú svoj úrok. Klasický úrok z pôžičky sa vyrátava na základe individuálneho skóringu klienta, ktorý sa odvíja od konkrétnej situácie dlžníka, výšky pôžičky a dĺžky splácania. Ak dlžník potvrdí súhlas s navrhovaným úrokom, platí celé obdobie trvania pôžičky rovnakú splátku, ktorá sa skladá z istiny pôžičky a úroku. Klient neplatí poplatky za spracovanie žiadosti, vedenie pôžičkového účtu, alebo iné skryté poplatky, pretože všetky tieto náklady sú súčasťou vopred odsúhlaseného úroku pri Záväznej žiadosti o pôžičku rovnako ako aj úrok patriaci Investorovi a teda nie je účtované nič navyše, skryto, alebo dodatočne. Pokiaľ dlžník dodržiava platobnú disciplínu a teda pravidelne spláca svoju pôžičku na čas, nemusí sa obávať ani poplatkov z omeškania. 
Pre udržanie kvality a stabilnej úrovne musí byť Zinc pri posudzovaní žiadostí o pôžičku prísnejší ako banky. To znamená, že skóringový systém v Zinc, má veľmi striktné podmienky. Zinc požičiava peniaze iba tým klientom, ktorí spĺňajú podmienky Zinc skóring systému, o čom svedčí aj nízke číslo nesplácaných Zinc pôžičiek.
Príjem na prevádzku Zinc je rozdiel medzi prijatými a vyplatenými úrokmi, pričom je najprv 1% z každej splátky od dlžníkov vložené do Garančného fondu.
Práca v Zinc nás teší a našim najväčším cieľom je spokojnosť všetkých klientov. Ak však nastane takáto situácia, požiadavku na reklamáciu vybavíme. V takýchto prípadoch nás môžete kontaktovať písomne či už emailom, alebo poštou. Pre urýchlenie vybavenia vašej požiadavky uveďte aj ID vašej pôžičky a termín, ktorý by vám vyhovoval aj pre prípadné telefonické oslovenie.
Klienti Zinc navzájom nepoznajú svoje osobné údaje. Osobné údaje všetkých klientov Zinc sú chránené zákonom o ochrane osobných údajov a zmluvou medzi Zinc a klientom. Klient, či už investor, alebo dlžník, vystupuje v Zinc pod jedinečným ID kódom. V zmluve o pôžičke sú uvedené len ID kódy klientov (investora a dlžníka). Osobné údaje klientov sú prístupné iba v zákonom príkazovaných prípadoch a na základe súdneho rozhodnutia. Súkromie a bezpečnosť

Investície

Zinc Euro má prísnejšie pravidlá pri schvaľovaní pôžičiek ako banky a nebankovky.
Aby Zinc čo najlepšie ochránil investorov, od dlžníkov požadujeme informácie o zamestnaní, vrátane výšky mzdy, ktoré si následne sami preverujeme. Taktiež požadujeme aj iné dokumenty, napr. bankové výpisy za posledné dva mesiace, aby sme vedeli posúdiť vašu bonitu, a teda vám v konečnom dôsledku ponúknuť výhodnejší úrok ako v banke.
Cieľom nášho prísneho skóringového systému je uistenie sa, že peniaze, ktoré investuje investor, dostane klient, ktorý ich naozaj bude schopný splácať a vyhne sa tak nadmernému zadlžovaniu. Zinc skóringový systém je však len jedna časť z troch elementov ochrany investorov.
Pravé kvôli prudérnym pravidlám Zinc Euro poskytuje pôžičky s nižším úrokom ako banky a nebankovky. Odplata, ktorá je od dlžníka v Zinc požadovaná za poskytnutie finančných prostriedkov, je výrazne nižšia v porovnaní so stanovenou najvyššou prípustnou výškou odplaty, ktorá vychádza z priemernej RPMN bánk a pobočiek zahraničných bánk kvartálne uverejnenej na webovom sídle ministerstva financií, uplatňovanej pri poskytovaní peňažných prostriedkov spotrebiteľovi.
Tak ako doteraz, tak aj naďalej bude Zinc poskytovať svojim klientom výlučne pôžičky ktoré spĺňajú dané kritéria.
Minimálna výška investície v Zinc je 500 Eur. Maximálna výška investície nie je stanovená.
Sprostredkovanie pôžičiek medzi dvoma alebo viacerými fyzickými osobami nepodnikateľským spôsobom cez Zinc Euro nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenka. Viac informácií nájdete na webovej stránke Národnej banky Slovenska: http://www.nbs.sk/.
Peniaze, ktoré investujete v Zinc, požičiavate priamo viacerým žiadateľom o pôžičku. Dlžníci splácajú splátky mesačne vždy k 22. dňu, vtedy sú tieto splátky pripisované na virtuálny účet Zinc každého investora v časti Voľné financie. Tieto Voľné financie môže investor opäť investovať v minimálnej výške 500 Eur, prípadne ich poslať na svoj bankový účet. Po prihlásení do časti Moja Zóna, môže investor zadať príkaz na prevod peňazí zo Zinc virtuálneho účtu na svoj bankový účet.
Áno, každý investor môže investovať aj počas prebiehajúcej investície. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €.
Požičiavanie peňazí má aj svoje úskalia. Zinc chráni investície Trojstupňovou ochranou. Prvým stupňom ochrany investícií je Zinc skóring systém, ktorý zabezpečuje, aby pôžičku dostali iba ľudia, ktorí budú aj v budúcnosti schopní splácať svoje záväzky, s využitím všetkých dostupných technologických a informačných možností. Druhým stupňom ochrany je diverzifikácia investícií do viacerých žiadostí o pôžičku, aby aj v prípade zlyhania dlžníka boli výnosy čo najmenej zasiahnuté. Tretím stupňom ochrany je Garančný fond, do ktorého Zinc hneď na začiatku vložil vlastné financie vo výške 1 000 000 Eur, aby už od začiatku žiaden investor neprišiel o istinu svojej investície. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Grančného fondu je maximálne 1 000 €. Navyše, Garančný fond rastie priamo úmerne množstvu nových pôžičiek, kedže 1% pravidelnej mesačnej splátky každého dlžníka je prevádzané priamo do Garančného fondu. Garančný Fond
Napriek tomu, že Zinc má prísnejšie skóringové podmienky ako banky, aj tak sa môže sa nájsť dlžník, ktorý sa dostane do omeškania s úhradou svojej mesačnej splátky. Presne pre takéto situácie vytvoril Zinc pre svojich investorov vlastný Garančný fond, do ktorého Zinc vložil vlastný kapitál v hodnote 1 000 000 Eur a jeho hodnota stále rastie, keďže 1% pravidelnej mesačnej splátky každého dlžníka je prevádzané priamo do Garančného fondu. Ten zabezpečuje, aby investori neprišli o svoje zainvestované peniaze. Ak dlžník mešká so splátkou, vtedy má investor rezervovanú istinu splátky v Garančnom fonde. Ak dlžník nezaplatí 4 splátky po sebe, tak sú nesplatené istiny uhradené investorovi z Garančného fondu. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €.
O tom, či niektorý z dlžníkov je, alebo nie je v omeškaní, má investor aktuálne informácie v detaile investície v časti Moja zóna. Pri prvom omeškaní úhrady splátky, ktoré prekročí 90 dní, Zinc odošle investorovi poštou "do vlastných rúk" na podpis zmluvy. Tieto zmluvy investor podpíše a pošle späť v priloženej návratnej obálke, za ktorú poštovné neuhrádza. Následne, po prijatí podpísaných zmlúv, klient potvrdí súhlas s postupením pohľadávky v časti Moja zóna, ktorý bude pre konkrétny prípad omeškania zobrazený. Až po vykonaní oboch úkonov klient umožní, aby Zinc zákonne uhradil nesplatenú istinu z Garančného fondu na virtuálny účet investora. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €. Táto úhrada bude zaznamenaná aj v detaile konkrétnej investície. 
Ak omeškanie, ktoré prekročí 90 dní, nastane opäť, Zinc bude informovať o tejto skutočnosti klienta prostredníctvom SMS. Zmluvy na podpis už Zinc neposiela, ale podmienka súhlasu s postúpením pohľadávky ostane.
Investor si môže vybrať frekvenciu vyplácania výnosov buď mesačne, polročne alebo ročne. Pripísaná platba na virtuálnom účte investora je zložená z istiny a úroku. Prijaté splátky si môže investor kontrolovať v časti Moja zóna. 
Investor požičiava svoje peniaze žiadateľom o pôžičkou, ktorí prešli veľmi prísnym schvaľovacím procesom. Tento proces je prísnejší ako v banke, aby Zinc zabezpečil, že dlžníci, ktorým pôžičku Zinc schváli, budú svoje záväzky naozaj plniť. Aby boli peniaze investorov chránené, celá investícia je diverzifikovaná medzi viacerých dlžníkov, teda jeden investor nikdy nepožičiava jednému dlžníkovi. 
Investovať v Zinc môže ktokoľvek, kto dosiahol vek 18 rokov, má peniaze, ktoré chce výhodne investovať a má bankový účet na Slovensku.
Pretože Zinc ponúka dvoj až trojnásobne vyššie úroky ako termínované vklady v bankách. Je to vďaka unikátnemu systému, ktorý spája priamo žiadosti investorov a dlžníkov bez sprostredkovania banky. Navyše, Garančný fond uhrádza nezaplatené splátky od dlžníkov jednotlivým investorom do výšky istiny investície. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €.
Zinc je jednoduchý koncept. Peer-to-peer pôžičky sú pôžičky od ľudí pre ľudí a preto pri tomto spôsobe investovania banky nie sú potrebné. Tí, ktorí investujú svoje peniaze cez Zinc majú vyšší výnos ako v banke a na druhej strane tí, ktorí si požičiavajú, splácajú s nižším úrokom ako v banke. Naviac, investovanie cez Zinc je úplne bez poplatkov. Zinc takýchto ľudí nie len vyhľadáva ale aj vzájomne spája, čím zabezpečí maximálnu spokojnosť na oboch stranách. O nás
Momentálne môžu cez Zinc investovať iba fyzické osoby, v budúcnosti bude sprístupnené investovanie v Zinc aj právnickým osobám.
Po zadaní každej investície, systém vygeneruje údaje k platbe, ktoré sú zobrazené v detaile zvolenej investície. Dôležité je, aby klienti zachovávali pravidlá investovania: prevod musí byť vždy zo zadaného bankového účtu, ktorý bol uvedený pri registrácii a musí byť zadaný správny variabilný symbol, ktorý je pri každej investícii jedinečný. Zinc neúčtuje žiadne poplatky za prevod na Zinc virtuálny účet.
Samozrejme, a to aj vtedy, ak je už investícia viazaná pôžičkou, môžete predčasne ukončiť investíciu, teda získať prístup aj k ešte viazaným financiám. Požiadavku na predčasné ukončenie investície Zinc požaduje v písomnej forme (poštou, alebo emailom). Požiadavka je vždy po doručení písomnej žiadosti overená telefonicky s klientom. Po odsúhlasení požiadavky, Zinc vyhľadá náhradných investorov, aby mohla byť investícia predčasne ukončená. Zostatok istiny zrušenej investície bude prevedený na Zinc. Za predčasné ukončenie investície Zinc účtuje poplatok 1,5% zo sumy viazanej v pôžičkách.
Spravidla je to niekoľko dní, pokiaľ Zinc nájde vhodných žiadateľov o pôžičku. Každá investícia sa totiž delí medzi viacerých žiadateľov o pôžičku, ktorí musia prejsť prísnym schvaľovacím procesom, so zámerom minimalizovať riziko zníženia výnosov investície. Po zadaní investície v časti Moja zóna má klient možnosť sledovať v akom štádiu je konrkétna investícia. Investícia môže byť zainvestovaná (rozdelená medzi viacerých dlžníkov) aj čiastočne.
Peniaze si môže klient vybrať veľmi jednoducho. Ak sa klient rozhodne vybrať peniaze, ktoré máte na svojom virtuálnom účte (tzv. voľné financie), v časti Moja zóna / Účet  - kliknutím na tlačidlo "Vybrať" má možnosť zvoliť výšku sumy, ktorú požaduje vybrať z voľných financií. Potvrdením SMS kódom, budú peniaze najneskôr v nasledujúci pracovný deň prevedené na bankový účet investora, ktorý uviedol pri registrácii.
Zinc neúčtuje žiadne poplatky svojim investorom. Každý investor v Zinc investuje úplne bez poplatkov. To znamená, že investori, ktorí využijú služby Zinc na zhodnotenie svojich financií, neplatia žiadne poplatky za spracovanie investície, žiadne skryté poplatky z výnosu či pripísanej istiny. Jediný poplatok, ktorý je účtovaný investorovi, je pri predčasnom ukončení investície a to vo výške 1,5% zo sumy viazanej istiny. Poplatky
Jednou zo zásad Zinc je diverzifikácia investícií, teda ich rozdelenie medzi viacerých žiadateľov o pôžičku. Je to súčasť trojstupňovej ochrany investícií Zinc. Túto službu zabezpečuje pre svojich klientov Zinc, ktorý diverzifikuje investície za svojich klientov medzi viacerých dlžníkov. Trojstupňová ochrana
Garančný fond slúži na ochranu investovaných peňazí, ktoré investuje do pôžičiek prostredníctvom Zinc. Garančný fond kryje istinu investície pri omeškaných a neuhradených splátkach. Zinc odvádza 1% z každej uhradenej mesačnej splátky pôžičky, ktorú spláca dlžník do Garančného fondu. Garančný fond. Celková výška, ktorá je vyplatená jednému investorovi z Garančného fondu je maximálne 1 000 €.
Diverzifikácia je jedna z najdôležitejších možností zníženia rizika investície. Preto v Zinc jeden investor nikdy neinvestuje celú výšku investície iba do jednej pôžičky. Každú investíciu Zinc rozdelí medzi čo najväčší počet dlžníkov, ktorí prešli prísnym procesom schvaľovania, aby peniaze investorov zarábali bezpečne. Diverzifikácia, teda prerozdelenie investovaných peňazí zabezpečuje pre svojich klientov Zinc.
Klienti Zinc navzájom nepoznajú svoje osobné údaje. Osobné údaje všetkých klientov Zinc sú chránené zákonom o ochrane osobných údajov a zmluvou medzi Zinc a klientom. Klient, či už investor, alebo dlžník, vystupuje v Zinc pod jedinečným ID kódom. V zmluve o pôžičke sú uvedené len ID kódy klientov (investora a dlžníka). Osobné údaje klientov sú prístupné iba v zákonom prikazovaných prípadoch a na základe súdneho rozhodnutia. Súkromie a bezpečnosť
Voľné financie sú peniaze, ktoré má investor momentálne k dispozícii na svojom Zinc virtuálnom účte. Môže ich poslať na svoj bankový účet alebo využiť na ďalšie investovanie.  
Klienti Zinc navzájom nepoznajú svoje osobné údaje. Osobné údaje všetkých klientov Zinc sú chránené zákonom o ochrane osobných údajov a zmluvou medzi Zinc a klientom. Na základe zmluvy sú obom stranám, tj. dlžníkom aj investorom, prístupné iba základné údaje potrebné na prehľad a kontrolu plnenia záväzkov a pohľadávok. Teda ID kód - náhodne vygenerované a jedinečné identifikačné číslo, ktoré je spojené s konkrétnou investíciou, alebo pôžičkou, avšak nie je viazané na meno; ďalej je to výška investície, ktorá tvorí časť celkovej sumy pôžičky a dátum vzniku tohto zmluvného vzťahu. Súkromie a bezpečnosť
Áno výnosy podliehajú zdaneniu podľa zákona. Zinc túto povinnosť za svojich klientov zabezpečiť nemôže, nakoľko to nedovoľuje zákon. Ale pre pohodlie svojich klientov pripravil Zinc po ukončení kalendárneho roka v detaile každej investície daňový formulár, v ktorom bude súhrn všetkých zdaniteľných príjmov v Zinc za celé predošlé zdaňovacie obdobie.
Spoločnosť Zinc Euro, a.s. bola založená ako sprostredkovateľ pôžičiek od ľudí pre ľudí. Predstavitelia spoločnosti disponujú značnými znalosťami v oblasti financií, preto je málo pravdepodobné, že by spoločnosť Zinc Euro zanikla.
V záujme ochrany finančných záujmov investorov a nimi investovaných finančných prostriedkov, má však spoločnosť Zinc Euro vopred stanovené podmienky ako postupovať aj v takomto prípade. Za predpokladu, že ešte nedošlo k prerozdeleniu finančných prostriedkov medzi jednotlivých dlžníkov, spoločnosť vráti investorom všetky nezainvestované prostriedky, a to najneskôr ku dňu zániku spoločnosti. V prípade, ak už k prerozdeleniu investícií medzi jednotlivých dlžníkov došlo, ani prípadný zánik spoločnosti Zinc Euro nemá žiadny vplyv na platnosť zmlúv uzatvorených medzi investorom a dlžníkom, keďže záväzkovo-právny vzťah existuje priamo medzi týmito dvoma subjektmi. V praxi to znamená, že dlžníkova povinnosť uhrádzať mesačné splátky trvá aj naďalej, bez ohľadu na existenciu spoločnosti Zinc Euro, a.s.
V rámci zabezpečenia tejto kontinuity párovania mesačných splátok, spoločnosť pred ukončením svojej činnosti oznámi svojim klientom identifikačné údaje nového administrátora, ktorý bude spravovať aktívne zmluvy medzi investormi a dlžníkmi až do ich úplného splatenia. Hlavnou úlohou administrátora bude teda organizačne zabezpečiť správne prerozdelenie mesačných splátok od jednotlivých dlžníkov medzi investorov.
Okrem toho, každá prijatá splátka od dlžníka sa delí na 2 časti – časť patriacu investorovi a časť, ktorá prináleží spoločnosti Zinc Euro. V prípade ukončenia činnosti spoločnosti Zinc Euro, bude časť každej splátky, ktorá momentálne patrí spoločnosti, automaticky prináležať administrátorovi ako odmena za výkon jeho činnosti.
Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám Kontaktný formulár
 opýtajte sa CHAT