08.06.2016

Oplatí sa podnikať popri zamestnaní?

Oplatí sa podnikať popri zamestnaní?

Ak už ste sa rozhodli, že budete podnikať popri zamestnaní, je dôležité vybrať si správnu formu podnikania, ktorá bude pre vás najvýhodnejšia.

Podnikanie popri zamestnaní môže byť vhodnou voľbou, ak sa neviete rozhodnúť, či chcete byť zamestnancom alebo podnikateľom. Každá z týchto foriem sebarealizácie má svoje výhody aj úskalia a práve preto je vhodné na istý čas skúsiť to súbežne. Musíte samozrejme počítať s tým, že to bude časovo náročné, ale zároveň to môže byť aj finančne výhodné. Treba si však ustrážiť aj legislatívu. Podnikať napríklad nemôže štátny zamestnanec, s výnimkou lektorskej a publikačnej činnosti. Tiež nemôže podnikať zamestnanec v odbore, v ktorom pracuje  ako zamestnanec bez predchádzajúceho písomného súhlasu zamestnávateľa.

 

Formy podnikania

Ak už ste sa rozhodli, že budete podnikať popri zamestnaní, je dôležité vybrať si formu podnikania, ktorá bude pre vás najvýhodnejšia. Zo všetkých možností podnikania zamestnané osoby najviac využívajú živnostenské podnikanie alebo s.r.o.

Fyzická osoba je jednotlivec, ktorý ručí za záväzky zo svojej podnikateľskej činnosti celým svojím majetkom, ale nemá povinnosť vytvárať základné imanie.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať 1-50 spoločníkov. Spoločník zodpovedá za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu. S.r.o. musí mať základné imanie vo výške 5000 €.

Akciovú spoločnosť môže založiť 1 právnická osoba alebo minimálne 2 fyzické osoby. Akciová spoločnosť musí vytvárať základné imanie vo výške 25 000 €.

Verejnú obchodnú spoločnosť v.o.s. môžu založiť minimálne 2 osoby. Kapitál v.o.s. tvoria vklady spoločníkov, ktorí ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom.

Komanditnú spoločnosť tvoria najmenej 2 spoločníci, pričom 1 z nich ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom.

Družstvo je osobitnou právnou formou podnikania. Musí mať najmenej 5 členov, ktorí sú fyzickými osobami alebo 2 právnické osoby. Členovia družstva neručia za záväzky družstva. Družstvo vytvára základné imanie vo výške 1250 €.

 

Výhody a nevýhody podnikateľa ako Fyzickej osoby

Pri živnosti je jednoduchšie založenie, zrušenie, prípadne prerušenie činnosti. Výhodou tejto formy podnikania je možnosť uplatnenia si nezdaniteľnej časti základu dane, uplatnenie stravného, väčší výber pri forme evidencie účtovných dokladov a menšia náročnosť pri daňovom priznaní. Nevýhodou živnosti je ručenie za záväzky z podnikania celým svojím majetkom a pri dosiahnutí určitého príjmu postupné znižovanie výšky uplatnenej nezdaniteľnej časti základu dane.

 

Výhody a nevýhody Právnickej osoby

Pri s.r.o. je zložitejšie a finančne náročnejšie založenie aj zrušenie podnikania. Výhodou tejto formy podnikania je ručenie, firma ručí za svoje záväzky svojím majetkom, spoločník len do výšky nesplateného vkladu, konateľ nemusí platiť odvody vo vzťahu k spoločnosti, spoločnosť serióznejšie pôsobí na obchodných partnerov. Nevýhodou s.r.o. je nemožnosť uplatnenia si nezdaniteľnej časti základu dane, stravného, nákladnejšie a prácnejšie účtovníctvo a zložitejšia daňová a účtovná závierka.

 

Dva druhy príjmov

Pri podnikaní popri zamestnaní netreba zabúdať na to, že dva druhy príjmov znamenajú dvojaké posúdenie odvodov a daní. Pri príjmoch zo zamestnania a pri príjmoch zo živnosti sa uplatňuje odlišný spôsob výpočtu dane z príjmov a následne aj odlišný spôsob výpočtu zdravotného a sociálneho poistenia.

 

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne

V platení zdravotných odvodov z príjmov zo závislej činnosti sa pre zamestnanca a ani pre jeho zamestnávateľa tým, že si zamestnanec založí živnosť, nemení vôbec nič. Zamestnaný živnostník nemusí platiť žiadne odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, za zamestnanca je naďalej platiteľom preddavkov na zdravotné aj sociálne poistenie zamestnávateľ. To, či živnostníkovi (ktorý je súčasne zamestnancom) vznikne alebo nevznikne povinnosť platiť sociálne poistenie, závisí od výšky jeho príjmu z podnikania za predchádzajúci kalendárny rok.

 

Platenie dane a daňové priznanie

Po skončení zdaňovacieho obdobia je zamestnanec s príjmami zo závislej činnosti a s príjmami z podnikania vo väčšine prípadov povinný podať daňové priznanie. Fyzická osoba s príjmami zo závislej činnosti a s príjmami z podnikania podáva svoje daňové priznanie na tlačive typ B.

 

 

Kontakt v prípade otázok:
tel.: +421 52 78 77 901
e-mail: info@zinceuro.sk

Lenka Gandžalová

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk