03.11.2015

Na čo si dať pozor pri zmluve o pôžičke

Na čo si dať pozor pri zmluve o pôžičke

Zmluva o diele, zmluva o spolupráci, zmluva o nájme, zmluva o pôžičke, rámcová zmluva. Ale čo to vlastne znamená, čo by mala zmluva obsahovať a na čo si dať pozor aby sme mali istotu, že firma s ktorou zmluvu uzatvárame je seriózna.

Z každej strany sa na nás valí toto slovo v rôznych podobách  zmluva o diele, zmluva o  spolupráci, zmluva o nájme, zmluva o pôžičke, rámcová zmluva. Ale  čo to vlastne znamená, čo by mala zmluva obsahovať a na čo si dať pozor aby sme mali istotu, že firma s ktorou zmluvu uzatvárame je seriózna?

Vo všeobecnosti, zmluva predstavuje právny úkon, ktorý spočíva v konaní určitých osôb, a s ktorým zákon spája vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom vôle spájajú Keďže na zmluvu je potrebná účasť aspoň dvoch osôb, je to dvojstranný, prípadne viacstranný právny úkon.
Zmluva o pôžičke, tak ako aj iné zmluvy sa skladá z minimálne dvoch samostatných prejavov vôle, a to:
1. návrh, t. j. ponuka na uzavretie zmluvy,
2. prijatie návrhu, t. j. súhlas druhej strany s návrhom

Charakteristickými znakmi zmluvy o pôžičke je určenie zmluvných strán (veriteľa a dlžníka), prenechanie druhovo určenej veci, ktorá je predmetom zmluvy (v našom prípade peniaze), dočasnosť zmluvného vzťahu a v neposlednom rade povinnosť vrátiť veci rovnakého druhu (teda opäť peniaze).

Predmetom pôžičiek od ľudí pre ľudí sú teda peniaze, pričom sumu požičaných peňazí nazývame istinou. Povinnosťou dlžníka je platiť z tejto sumy úroky, ktoré predstavujú odmenu za užívanie požičanej sumy. Ďalej platí, že výška úrokov sa určuje presným percentom zo sumy požičaných finančných prostriedkov a je splatná ku dňu špecifikovaného v zmluve medzi spoločnosťou Zinc Euro, a. s. a dlžníkom.

V  Zinc Euro, a. s. klient pri prvej pôžičke uzatvára  dve  zmluvy: rámcovú zmluvu  a zmluvu pôžičke. Po schválení pôžičky je klientovi zasielaná poštou rámcová zmluva v dvoch vyhotoveniach, pričom jednu nám vráti v priloženej obálke späť s vlastnoručným podpisom. Táto zmluva  obsahuje identifikačné údaje spoločnosti Zinc Euro, a. s. a údaje o klientovi, s ktorým je zmluva uzatváraná, definície pojmov, práva a povinnosti oboch zmluvných strán, podmienky zmluvy ako aj  poplatky spojené so sprostredkovaním pôžičky od ľudí pre ľudí.

Zmluva o pôžičke  v Zinc Euro, a. s.  je klientovi vystavená pri každej schválenej pôžičke. Tá  taktiež obsahuje presné označenie zmluvných strán – veriteľa a dlžníka, je definovaný presne predmet zmluvy, výška úroku, počet splátok, výška mesačnej splátky, termín splatnosti  a všetky podmienky za ktorých je pôžička sprostredkovaná spoločnosťou Zinc Euro, a. s. poskytnutá. A samozrejme nesmieme zabúdať  aj na práva a povinnosti zmluvných strán. Zmluva sa uzatvára on-line. Je to teda oveľa rýchlejší spôsob ako získať pôžičku.

Znie to zložito ale v skutočnosti to tak nie je. Zmluvy Zinc  Euro, a. s.  sú prehľadné, jednoduché bez zbytočných a zavádzajúcich informácií no v súlade so zákonom! A ako to zistíte najlepšie? Predsa tak, že si u nás požičiate. O svoje súkromie a bezpečnosť  sa nik obávať nemusí, nakoľko spoločnosť Zinc Euro, a. s. má vypracovaný bezpečnostný projekt a osobné údaje dlžníkov ako aj investorov spracúva v súlade s požiadavkami uloženými zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Ako si zjednodušiť žiadosť o pôžičku

Kontakt v prípade otázok:
tel.: +421 52 78 77 901
e-mail: abeliczova@zinceuro.sk

Anna Beliczová

Máte otázku?
 zavolajte nám 052/78 77 901
 napíšte nám info@zinceuro.sk